ALGEMENE VOORWAARDEN

BEDRIJF:

Charlie Ray BV
Van Frachenlaan 3 – 1820 Steenokkerzeel, België

email: info@charlieray.be
Ondernemingsnummer: BE0766.760.056

www.charlieray.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE BEPALINGEN:

Bij het plaatsen van een bestelling en het tot stand komen van de overeenkomst, aanvaardt de klant tijdig kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden;

Elke overeenkomst met Charlie Ray valt onder deze algemene voorwaarden, met uitzondering van de algemene voorwaarden van de klant. De klant doet aldus afstand van zijn verkoopsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

Beide partijen aanvaarden in het bijzonder dat deze algemene voorwaarden evenwichtig zijn en niet onrechtvaardig zijn en volledig in overeenstemming zijn met de regels over de onrechtmatige bedingen uit het Wetboek Economisch Recht;

AANBOD EN PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten;

Extra belastingen en/of douanerechten die opgelegd worden door het land van bestemming zijn steeds voor rekening van de klant;

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs;

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Charlie Ray. Charlie Ray kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Charlie Ray is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelen verbintenis. Charlie Ray is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten of drukfouten;

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via het e-mail adres info@charlieray.be

BESTELLING

Om een product aan te kopen voeg je het toe aan je winkelmandje en geef je je contactgevens en/of facturatiegegevens in;

Na betaling is je aankoop definitief en zijn onderhavige voorwaarden van toepassing;

Bij het plaatsen van je bestelling dien je jouw eigen adres grondig na te kijken. Fouten in het opgegeven adres zijn immers voor rekening van jou als klant.

De aankoop komt tot stand wanneer Charlie Ray een bevestiging van de betaling heeft ontvangen. Tot die tijd blijven de bestelde artikelen eigendom van Charlie Ray.

VERZENDING 

Wij streven ernaar uw bestelling te verzenden binnen de 48u. Wanneer je order verzonden is, ontvang je een mail met trackingcode om je pakket op te volgen.

Alle leveringstermijnen zijn indicatief, en niet-bindend. Vertraging in de leveringstermijn geeft de klant niet het recht om een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst te vragen.

Onze pakketjes worden verzonden met Bpost. Vanaf een bestelling ter waarde van €75 zijn leveringen in België gratis. Voor Nederland is de gratis verzending vanaf 100€. Ligt het aankoopbedrag respectievelijk lager dan €75 en 100€, dan bedraagt de verzendkost voor België €6,21 en voor Nederland €8.95. De levertermijn duurt gemiddeld 2 à 3 werkdagen na verzending.

Charlie Ray is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging, vertraging of verlies van pakketjes tijdens de verzending met Bpost. Uiteraard beloven wij de aangekochte goederen zo veilig mogelijk te verpakken.

Het risico op verlies beschadiging gaat over op de klant vanaf het moment dat de producten onze magazijnen verlaten.

KLACHTEN

Wij trachten om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten voordoen, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer informatie. Wij behouden ons ook het recht voor om onze prijzen aan te passen.

Wij stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en binnen de 7 dagen na ontvangst worden gemeld aan info@charlieray.be.

Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website beperkt onze aansprakelijkheid zich tot de aansprakelijkheid die wij kunnen verhalen op de fabrikant. Gelieve ons dit mede te delen binnen de 7 dagen na ontvangst ervan. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.

HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument, in de zin van het Wetboek Economisch Recht artikelen online aankopen bij Charlie Ray.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant van Charlie Ray via email Charlie Ray op de hoogte brengen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Charlie Ray heeft meegedeeld, terugzenden aan Charlie Ray, Witloofstraat 19, 1910 Nederokkerzeel.  De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in originele ongebruikte staat en voorzien van alle originele labels.

Teruggestuurde artikelen mogen dus kortstondig gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan die het gevolg is van het gebruik van de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen, zal dit ten laste van de klant terug naar hem/haar gestuurd worden.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Charlie Ray na ontvangst van de artikelen en de grondige inspectie ervan, binnen maximum 14 kalenderdagen overgaan tot terugbetaling van alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen van de artikelen.

Charlie Ray betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Voormeld herroepingsrecht is niet van toepassing op verzorgingsproducten, fopspenen en andere artikelen die bederven, beperkt houdbaar zijn of niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne overeenkomstig artikel VI.53, 4° en 5° WER.

GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 en 20 maart 2022 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. De garantie is niet overdraagbaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Bij vaststelling van een conformiteitsgebrek moet de klant Charlie Ray zo snel mogelijk inlichten via mail naar info@charlieray.be Andere zichtbare gebreken dienen binnen een termijn van 7 dagen gemeld te worden, zoals hierboven vermeld.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is enkel van toepassing op conformiteitsgebreken zoals bepaald in de wet van 20 maart 2022 en is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van normale slijtage, ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het product, aanpassingen of wijzigingen door derden, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

CADEAUBON

Cadeaucheques hebben, zowel in onze webwinkel als in de fysieke winkel, een geldigheidsduur van 1 jaar.

Cadeaucheques kunnen nooit worden omgeruild voor een geldbedrag.

Bij verlies, ontvreemding of onleesbaarheid van zowel de kortingscode/actiecheque als cadeaucheque ligt de verantwoordelijkheid altijd bij de consument.

OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

Aangezien de verbintenis van de klant jegens Charlie Ray in essentie bestaat uit een betalingsverbintenis wordt overmacht in hoofde van de klant uitgesloten.